COMMUNICATIONS BOARD

VU LAN HUONG
VICE PRESIDENT OF COMMUNICATIONS

LE DUC
HEAD OF COMMUNICATIONS BOARD

Dinh Phan Anh
COMMUNICATIONS BOARD CHIEF