Assiciation Charter

Điều lệ hoạt động của Hiệp Hội TMĐT Việt Nam Toàn Cầu (VGEA)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

ĐIỀU LỆ (sửa đổi)
HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU

_­______________

Chương I

Tên gọi – Tôn chỉ – Mục đích

Điều 1.

– Tên gọi: HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU
– Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Global Ecommerce Association
– Tên viết tắt: VGEA

Điều 2.

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các nhà sản xuất, thương mại, logistic của Việt Nam đã và đang sử dụng internet để kết nối, kinh doanh với các doanh nghiệp trên toàn cầu

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, họat động phi lợi nhuận nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển thương mại điện tử cho Việt Nam và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Điều 3.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.

Trụ sở chính của Hiệp hội được đặt tại tầng 17 Tòa nhà DMC tower, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 4.

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU họat động trên phạm vi cả nước, hoạt động theo qui định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU là thành viên của các hiệp hội như: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Hiệp hội Thương mại Điện tử Toàn cầu Global E-Commerce Society), Hiệp hội thương mại điện tử châu âu (Ecommerce Europe);  CHƯƠNG TRÌNH NAVIGATOR THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E-COMMERCE NAVIGATOR PROGRAM)

 

 

 

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Tự trang trải về kinh phí.
 3. Bình đẳng với mọi hội viên
 4. Công khai, minh bạch.

Điều 6. Nhiệm vụ và nghĩa vụ của Hiệp hội

 1. Tổ chức thu thập, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thương mại và thương mại điện tử trong nước và thế giới.
 2. Phối hợp hoạt động của các thành viên trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, nghiên cứu và cải tiến sản phẩm và phát triển thị trường trong và ngoài nước.
 3. Tư vấn về đầu tư, công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật cho các hội viên.
 4. Hòa giải những tranh chấp giữa các hội viên.
 5. Hình thành và phát triển các hình thức liên kết và phối hợp họat động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện, các bên cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa các hội viên.
 6. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.
 7. Phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan cho các Hội viên.
 8. Phát triển Hội viên, các Chi hội và xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức, các Hiệp hội trong nước.
 9. Phát triển quan hệ với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền của Hiệp hội

 1. Tổng hợp ý kiến Hội viên tham gia tư vấn và kiến nghị với Chính phủ về việc ban hành các chính sách và định hướng phát triển liên quan đến ngành thương mại điện tử và thay mặt các hội viên tham gia ý kiến xây dựng các văn bản Pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên;
 2. Phối hợp với các tổ chức hữu quan trong nước nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Hiệp hội.
 3. Hợp tác quốc tế theo qui định của pháp luật, gia nhập các tổ chức trong nước và quốc tế có mục tiêu phù hợp với Hiệp hội theo qui định của Nhà nước.
 4. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội; đối ngoại; bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, của hội viên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi họat động của Hiệp hội, của hội viên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của hiệp hội, trong tranh chấp thương mại với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
 5. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các hội viên và các tổ chức – cá nhân khác.
 6. Gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.
 7. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
 8. Tham gia tổng hợp các ý kiến của hội viên và góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
 9. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội.
 10. Quyết định những vấn đề tài chính theo qui định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên

 1. Hội viên là các doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại điện tử và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và được Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận.
 2. Hội viên của Hiệp hội gồm:
 3. Hội viên chính thức: là các doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Thương mại điện tử và các lĩnh vực có liên quan đến Thương mại điện tử.
 4. Hội viên liên kết: là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Thương mại điện tử và các lĩnh vực có liên quan đến Thương mại điện tử tán thành điều lệ của Hiệp hội tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.
 5. Hội viên danh dự: là các nhà khoa học, quản lý, cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử được Đại hội toàn thể Hội viên hoặc Ban Chấp hành tôn vinh.
 6. Các hội viên là pháp nhân (doanh nghiệp hoặc các tổ chức) được cử người đại diện của mình tại Hiệp hội. Người đại diện phải có thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội. Trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người được ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó. Khi thay đổi người đại diện hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 9. Thủ tục gia nhập Hiệp hội

 1. Các tổ chức, cá nhân nêu ở Điều 8 có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.
 2. Hồ sơ gia nhập Hiệp hội gồm có các giấy tờ sau:
 3. Đơn tự nguyện gia nhập Hiệp hội;
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 5. Tờ khai Hội viên theo mẫu qui định;
 6. Ý kiến của Chi hội khu vực (nếu có).

Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ xem xét và kết nạp Hội viên tại kỳ họp gần nhất theo nguyên tắc đa số.

Hội viên mới phải nộp phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày được kết nạp.

Điều 10. Thủ tục Rút – Xóa tên – Khai trừ hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội cần gửi đơn cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.
 2. Hội viên bị xóa tên khỏi danh sách hội viên khi:
 3. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện và uy tín của Hiệp hội.
 4. Không đóng hội phí trong vòng 90 ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo nhắc nhở lần 2.
 5. Là pháp nhân đã ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo qui định của pháp luật.
 6. Thủ tục khai trừ và xóa tên hội viên:
 7. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch ký.
 8. Ban Chấp hành thông báo danh sách Hội viên xin ra khỏi Hiệp hội và Hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các qui định của Hiệp hội, các nghị quyết của Đại hội và của Ban Chấp hành Hiệp hội.
 2. Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội.
 3. Đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội về cung cấp thông tin, báo cáo.
 4. Đóng lệ phí và các khoản khác đầy đủ và đúng kỳ hạn qui định.
 5. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công.

Điều 12. Quyền của hội viên

 1. Hội viên chính thức:
 2. Được hưởng các thành quả do thực hiện các nhiệm vụ đã ghi ở Điều 6.
 3. Quyền đề đạt ý kiến của mình;
 4. Quyền tham gia mọi hoạt động do Hiệp hội tổ chức;
 5. Quyền xin rút lui khỏi Hiệp hội.
 6. Quyền được tham gia ứng cử, bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hiệp hội.
 7. Hội viên liên kết và hội viên danh dự: có đủ quyền như hội viên chính thức trừ quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hiệp hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

Điều 13. Bộ máy quản lý và điều hành của Hiệp hội

 1. Đại hội toàn thể hội viên;
 2. Ban Chấp hành:
 3. Chủ tịch Hiệp hội.
 4. Tổng thư ký Hiệp hội.
 5. Văn phòng Hiệp hội.
 6. Ban Kiểm tra;
 7. Các Ban chuyên môn;
 8. Các văn phòng đại diện và các chi hội;
 9. Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

Điều 14. Đại hội toàn thể hội viên và Đại hội đại biểu bất thường

 1. Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Với nhiệm kỳ 5 năm, Đại hội được tổ chức 5 năm 1 lần.
 2. Nhiệm vụ của Đại hội:
 3. Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của Hiệp hội;
 4. Thảo luận và góp ý báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
 5. Thảo luận và phê duyệt quyết toán nhiệm kỳ cũ và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới của Đại hội.
 6. Bầu cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
 7. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ (nếu có);
 8. Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội;
 9. Thảo luận và quyết định việc chia tách, sát nhập, hợp nhất và giải thể Hiệp hội khi cần thiết.
 10. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất ½ tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 11. Đại hội thông qua các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai. Trường hợp vắng mặt, Ban Chấp hành Hiệp hội được quyền lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của Hội viên.
 12. Các nghị quyết, quyết định tại Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số và có giá trị khi trên ½ Hội viên có mặt tán thành.

Mỗi Hội viên có 01 phiếu bầu. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, người đại diện của Hội viên có thể ủy nhiệm cho người là thành viên của Đại hội.

 1. Thư triệu tập Đại hội phải nêu rõ chương trình nghị sự và các văn kiện phải được gửi đến các Hội viên ít nhất 02 tuần trước ngày họp.

Điều 15. Ban Chấp hành Hiệp hội

 1. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội của từng nhiệm kỳ do Đại hội quyết định. Số lượng Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.
 2. Ban Chấp hành được Đại hội Nhiệm kỳ bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 05 năm.
 3. Ban Chấp hành họp 01 năm 01 lần hoặc bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội. Các vấn đề quan trọng thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo nguyên tắc đa số và có giá trị khi có ý kiến thống nhất của 2/3 Ủy viên Ban Chấp hành.
 4. Trong trường hợp Ủy viên ban Chấp hành là đại diện có thẩm quyền của pháp nhân khi có sự thay đổi (miễn – nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác) thì pháp nhân đó phải cử người đại diện có thẩm quyền hợp pháp thay thế và thông báo cho Ban Chấp hành biết bằng văn bản.

Trong một số trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Chấp hành xem xét thông qua.

 1. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
 2. Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội;
 3. Quyết định kế hoạch, chương trình công tác giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành;
 4. Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính nhiệm kỳ hàng năm và hàng năm của Hiệp hội do Tổng thư ký đệ trình.
 5. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ Đại hội;
 6. Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và và các tài liệu trình cho Đại hội;
 7. Bầu cử và bãi nhiệm các chức danh lãnh đạo Hiệp hội: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành;
 8. Trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành vi phạm Điều lệ hay là vi phạm pháp luật, Ban Chấp hành có quyền tạm đình chỉ hoạt động của ủy viên này và báo cáo cho Đại hội toàn thể kế tiếp xử lý.
 9. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Tổng thư ký và lãnh đạo các tổ chức do Hiệp hội thành lập;
 10. Quyết định kết nạp, rút, xóa tên, khai trừ khỏi danh sách hội viên;
 11. Quyết định triệu tập Đại hội;
 12. Quyết định thành lập văn phòng đại diện;
 13. Quyết định thành lập Chi hội;
 14. Quyết định thành lập các tổ chức thuộc Hiệp hội;
 15. Đề xuất mức hội phí thường niên của Hiệp hội.

Điều 16. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội

 1. Chủ tịch Hiệp hội có quyền hạn và trách nhiệm:
 2. Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật;
 3. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị toàn thể và các quyết định của Ban Chấp hành;
 4. Chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành.
 5. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội;
 6. Phê duyệt nhân sự cho văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập theo đề nghị của Tổng thư ký.
 7. Quyết định cử hội viên tham gia các hội nghị, hội thảo và triển lãm của các Hiệp hội khu vực hoặc thế giới.
 8. Chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành của nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới;
 9. Thay mặt Ban Chấp hành báo cáo các mặt họat động và phương hướng công tác để Đại hội tòan thể hội viên phê chuẩn.
 10. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công từng mặt hoạt động hoặc giải quyết từng vấn đề cụ thể và được Chủ tịch ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 17. Tổng thư ký Hiệp hội

 1. Tổng thư ký do Ban Chấp hành quyết định, phải là người có phẩm chất tốt, có trình độ quản lý giỏi hoặc kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi với các Doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, có khả năng giao dịch quốc tế.
 2. Nhiệm vụ – quyền hạn của Tổng thư ký:
 3. Đại diện cho Văn phòng Hiệp hội trong giao dịch hàng ngày;
 4. Tổ chức – điều hành các hoạt động hàng ngày của Văn phòng Hiệp hội;
 5. Quản lý giấy tờ – tài liệu giao dịch của Hiệp hội;
 6. Định kỳ báo cáo cho Chủ tịch, Ban Chấp hành về các hoạt động của Hiệp hội;
 7. Được dự các cuộc họp của Ban Chấp hành, làm thư ký cho cuộc họp;
 8. Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành;
 9. Quản lý danh sách, hồ sơ tài liệu về các Hội viên và các tổ chức trực thuộc;
 10. Xây dựng Quy chế họat động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành phê duyệt;
 11. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và trước pháp luật về các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;
 12. Soạn thảo báo cáo cho các cơ quan hữu quan.
 13. Ban Chấp hành có thể cử thêm Phó Tổng thư ký tùy theo hoạt động của Hiệp hội. Phó Tổng thư ký giúp việc cho Tổng thư ký.

Điều 18. Văn phòng Hiệp hội

 1. Văn phòng Hiệp hội hoạt động theo Quy chế do Tổng thư ký trình Ban Chấp hành phê duyệt.
 2. Nhân sự của Văn phòng do Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.
 3. Kinh phí cho hoạt động hàng năm do Ban Chấp hành phê duyệt.

Điều 19. Ban Kiểm tra

 1. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu, số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban kiểm tra có cùng nhiệm kỳ với Ban Chấp hành.
 2. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập với Ban Chấp hành, theo quy chế do Đại hội thông qua;
 3. Ban kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:
 4. Bầu trưởng ban, phó ban;
 5. Kiểm tra giám sát việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội toàn thể;
 6. Kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính của Hiệp hội, báo cáo cho Hội viên hàng năm;
 7. Ban Kiểm tra được dự các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.
 8. Kiểm tra – giám sát Ban Chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các cơ quan giúp việc của Hiệp hội và của tất cả các hội viên trong việc chấp hành Điều lệ, Qui chế quản lý tài chính và các Nghị quyết của Hiệp hội;
 9. Kiểm tra, thông báo với hội viên và kiến nghị xử lý các vấn đề do Ban Chấp hành hoặc hội viên đề nghị;
 10. Yêu cầu Ban Chấp hành tổ chức phiên họp bất thường hoặc Hội nghị toàn thể bất thường khi có vấn đề cấp thiết liên quan đến Hiệp hội khi có sự đồng ý của 2/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành trở lên.

Điều 20. Các Ban chuyên môn

Ban Chấp hành quyết định thành lập các Ban chuyên môn để thực hiện các lĩnh vực công tác của Hiệp hội. Số lượng các Ban, chức năng nhiệm vụ và số lượng người trong từng ban sẽ được Ban Chấp hành quyết định dựa trên tình hình cụ thể của từng thời kỳ.

Điều 21. Các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hiệp hội

Hiệp hội có thể thành lập một số đơn vị hoạt động dịch vụ, tư vấn…Việc thành lập các đơn vị này phải tuân theo các qui định của Pháp luật.

Điều 22. Chi hội

 1. Chi hội là bộ phận của Hiệp hội, thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội.
 2. Chi hội có thể tổ chức theo địa phương, khu vực hoặc ngành chuyên môn sâu.
 3. Chi hội bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, BCH Chi hội, các chức danh trên do Ban Chấp hành HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU phê duyệt.
 4. Trụ sở Chi hội đặt tại trụ sở đơn vị Hội viên được cử làm Chủ tịch Chi hội.

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 19: Nguồn thu của Hiệp hội:
– Lệ phí gia nhập Hiệp hội
– Hội phí của hội viên đóng góp theo quy định.
– Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
– Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 20: Các khoản chi của Hiệp hội
Được chi theo Quy chế tài chính của Hiệp hội như trả lương cho nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, cho cơ sở hạ tầng, giao tế, từ thiện và các khoản chi hợp lý khác do Thường trực Hiệp hội quyết định.

Điều 21: Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản.
1/ Ban chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của Nhà nước.
2/ Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22: Khen thưởng
Những Hội viên, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển nghề Nhựa, xây dựng Hiệp hội sẽ được Hiệp hội khen thưởng xứng đáng và có thể được Hiệp hội đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 23: Kỷ luật
Hội viên, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội nào hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm, sẽ tuỳ mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tên trong danh sách Hội viên hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội Đại biểu toàn quốc HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU nhất trí kiến nghị và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

Điều 25: Bản Điều lệ này đã được Đại hội nhiệm kỳ III HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TOÀN CẦU nhất trí thông qua ngày 1/10/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Nội vụ phê duyệt. Bản Điều lệ sẽ không còn hiệp lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể.

 

Operational Charter of Vietnam Global E-commerce Association (VGEA)

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  ––––––––––––––––––––––––––

                                        CHARTER (amended)
                         Vietnam Global E-commerce Association
                                            _______________

Chapter I
Name – Principle – Purpose
Article 1.
– Name: GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION
– International transaction name: Vietnam Global Ecommerce Association
– Short name: VGEA
Article 2.
GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION is a socio-professional organization of Vietnamese manufacturers, trades, and logistics that have been using the internet to connect and do business with businesses around the world. bridge
GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION is a socio-professional, non-profit organization that aims to cooperate and help each other develop e-commerce for Vietnam and protect the legitimate interests of Vietnam. Member.
Article 3.
The Association has legal status, its own seal and account at the Bank.
The Association’s head office is located on the 17th floor of DMC tower, 535 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi
Article 4.
GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION operates on a national scale, operates in accordance with the provisions of the Socialist Republic of Vietnam and this Charter.
GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION is a member of associations such as: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Global E-Commerce Association, Global E-Commerce Society. Ecommerce Europe Association (Ecommerce Europe); E-COMMERCE NAVIGATOR PROGRAM PROGRAM

CHAPTER II
OPERATION PRINCIPLES – DUTIES AND POWERS
Article 5. Operational principles of the Association
1. Voluntary, self-governing.
2. Self-funding.
3. Equal to all members
4. Publicity and transparency.
Article 6. Duties and obligations of the Association
1. Collecting and exchanging information and experiences on domestic and international commerce and e-commerce.
2. Coordinating activities of members in production, business, import and export, research and product improvement and market development at home and abroad.
3. Consulting on investment, technology, technical equipment for members.
4. Mediation of disputes between members.
5. Forming and developing forms of association and coordination among members on a voluntary basis, for mutual benefits. Organize joint activities, facilitate mutual understanding in order to build goodwill relationship between members.
6. Protect the legitimate and legitimate interests of the Association and its members.
7. Disseminate relevant policies and laws to members.
8. Developing members, branches and building relationships with organizations and associations in the country.
9. Develop relationships with regional and international e-commerce businesses in accordance with the law.
Article 7. Rights of the Association
1. Synthesize opinions of members to consult and propose to the Government on the promulgation of policies and development orientations related to the e-commerce industry and on behalf of members to give constructive comments legal documents related to the legitimate rights, obligations and interests of members;
2. Coordinating with relevant domestic organizations in order to well implement the Association’s goals.
3. To cooperate internationally in accordance with the law, to join domestic and international organizations whose objectives are consistent with the Association’s regulations in accordance with the State’s regulations.
4. Representing members in domestic relationships; foreign Affair; protect the legitimate interests and interests of the Association and its members in the fields within the scope of the Association’s activities, of the members in the fields within the scope of the association’s activities, in commercial disputes with domestic and foreign economic organizations.
5. Advising and criticizing issues within the scope of activities of the Association at the request of members and other organizations and individuals.
6. Fundraising the Association on the basis of membership fees and revenues from business activities and other services as prescribed by law.
7. To receive legal funding sources from organizations and individuals at home and abroad according to the provisions of law.
8. Participate in synthesizing opinions of members and commenting on legal documents related to the field of the industry in accordance with the law. To make recommendations to competent State agencies on issues related to the Association’s development and the Association’s field of operation.
9. Propagating the purpose of the Association.
10. To decide on financial matters in accordance with the law and the Association’s Charter.

CHAPTER III
MEMBER
Article 8. Members
1. Members are Vietnamese enterprises operating in the field of production, e-commerce business and fields related to e-commerce, agree to the Association’s Charter, voluntarily apply to join Association and recognized by the Executive Board of the Association.
2. The Association’s members include:
a. Official members: are Vietnamese enterprises operating in the field of production and business of e-commerce and fields related to e-commerce.
b. Associate members: are joint venture enterprises and enterprises with 100% foreign capital operating in the field of production and business of e-commerce and other fields related to e-commerce that agree to the charter. of the Association voluntarily write an application to join the Association, pay the Association membership fee and the annual membership fee can become associate members of the Association.
c. Honorary members: are scientists, managers, and officials with experience in the field of e-commerce honored by the General Meeting of Members or the Executive Board.
d. Members who are legal entities (enterprises or organizations) may appoint their representatives at the Association. The representative must have decision-making authority, and his/her full name and position must be clearly stated in the application to join the Association. In case of delegation, the person authorized to act as a representative must have the authority to make decisions and the authorized person must be responsible for such delegation. When a member’s representative is changed, he/she must notify the Association’s Executive Board in writing.
Article 9. Procedures for joining the Association
1. Organizations and individuals mentioned in Article 8 wishing to join the Association need to submit an application for membership to the Association’s Executive Board.
2. Dossier to join the Association includes the following documents:
a. Voluntary application to join the Association;
b. Copy of Business Registration Certificate;
c. Member declaration according to the prescribed form;
d. Opinion of the regional branch (if any).
The Association Executive Board will consider and admit members at the nearest meeting according to the majority principle.
New members must pay the fee within 15 days of being admitted.
Article 10. Procedures for Withdrawal – Deletion – Expulsion of members
1. A member who voluntarily withdraws from the Association should submit an application to the Executive Board. Members’ rights and obligations will terminate after the Executive Board issues a notice of approval.
2. A member is removed from the list of members when:
a. Serious damage to the face and reputation of the Association.
b. Failure to pay the membership fee within 90 days from the date of the 2nd reminder notice from the Association.
c. Being a legal entity that has ceased operation, has been suspended from operation, dissolved or declared bankrupt in accordance with the law.
3. Procedures for expulsion and deletion of a member’s name:
a. A member is expelled unless approved by 2/3 of the members of the Executive Committee. The decision to expel a member takes effect from the date the President signs it.
b. The Executive Board shall notify the list of members who want to leave the Association and members who are expelled to all other members.
Article 11. Obligations of members
1. To strictly implement the Association’s Charter and regulations, the resolutions of the General Meeting and the Association’s Executive Board.
2. Actively participate in the Association’s activities.
3. Respond to the Association’s request for information and reporting.
4. Pay fees and other amounts in full and on time.
5. Protect the reputation of the Association, do not act on behalf of the Association in transaction relationships, unless assigned by the President and Executive Board of the Association.
Article 12. Rights of members
1. Official member:
a. To enjoy the results of performing the tasks specified in Article 6.
b. The right to express their opinions;
c. The right to participate in all activities organized by the Association;
d. Right to withdraw from the Association.
e. The right to participate in the election, to be elected to the leadership levels of the Association.
2. Associate and honorary members: have the same rights as official members, except for the right to stand for election and vote for leadership positions of the Association.

CHAPTER IV
ORGANIZATION OF THE ASSOCIATION
Article 13. Management and administration apparatus of the Association
1. General meeting of members;
2. Executive Board:
a. Association President.
b. General Secretary of the Association.
c. Association Office.
3. Inspection Committee;
4. Specialized Committees;
5. Representative offices and branches;
6. Organizations affiliated to the Association.
Article 14. General meeting of members and Extraordinary general meeting of delegates
1. The general meeting of members is the highest authority of the Association. With a 5-year term, the Congress is held every 5 years.
2. Tasks of the Congress:
a. Discuss the summary report and mission direction of the Association;
b. Discussing and commenting on the report on reviewing the term of the Executive Board and the Inspection Committee;
c. Discuss and approve the settlement of the old term and the financial plan of the new term of the General Meeting.
d. Election of Executive Committee and Inspection Committee;
e. Approving the addition and amendment of the Charter (if any);
g. Discuss and approve the Resolution of the General Meeting;
H. Discuss and decide on the separation, merger, consolidation and dissolution of the Association when necessary.
3. The Extraordinary General Meeting is convened when at least 2/3 of the total number of Executive Committee members or at least ½ of the total number of official members request.
4. The General Assembly adopts resolutions and decisions within its competence by secret ballot or public voting. In case of absence, the Association’s Executive Board is entitled to collect written opinions of the Members.
5. Resolutions and decisions at the General Meeting are adopted on the principle of majority and are valid when more than ½ of the members present agree.
Each Member has 1 vote. In case of not being able to attend the General Meeting, the member’s representative may appoint someone who is a member of the General Meeting.
6. The letter of convening the General Meeting must clearly state the agenda and documents must be sent to the Members at least 02 weeks before the meeting date.
Article 15. Executive Board of the Association
1. The number of members of the Association’s Executive Committee for each term shall be decided by the General Meeting. The number of Vice Presidents shall be decided by the Executive Board at the proposal of the Association’s President.
2. The Executive Board is directly elected by the Term Congress by secret ballot or public vote. The term of office of the Executive Board is 5 years.
3. The Executive Board shall meet once a year or once a year or extraordinary upon the convocation of the Association’s President. Important issues are approved by secret ballot or by public vote, or by collecting written opinions on the principle of majority and valid when there is a consensus of two-thirds of the Executive Committee members. .
4. In case a member of the Executive Committee is an authorized representative of a juridical person when there is a change (exemption – retirement or another job transfer), that juridical person must appoint a legally competent representative to replace it. and notify the Executive Board in writing.
In some special cases, it will be considered and approved by the Executive Board.
5. The Executive Board has the following duties and powers:
a. To decide on measures to implement the Resolution of the General Meeting;
b. To decide on work plans and programs between meetings of the Executive Board;
c. Approving the annual and annual financial plan and settlement of the Association submitted by the Secretary-General.
d. Resolve issues arising between the congresses;
e. Prepare content, agenda and documents to be presented to the General Meeting;
f. Election and dismissal of leadership positions of the Association: President, Vice Presidents and members of the Executive Committee;
g. In case a member of the Executive Committee violates the Charter or violates the law, the Executive Board has the right to temporarily suspend the member’s activities and report to the next General Meeting for handling.
H. Selecting, appointing and dismissing the positions of General Secretary and leaders of organizations established by the Association;
k. Deciding on admission, withdrawal, deletion, expulsion from the list of members;
l. Decision to convene the General Meeting;
m. Decision to establish representative office;
n. Decision to establish the Branch;
o. To decide on the establishment of organizations under the Association;
p. Proposing the annual membership fee of the Association.
Article 16. President and Vice President of the Association
1. The Association President has the powers and responsibilities:
a. Legal representative of the Association before the law;
b. Organize the implementation of the resolutions of the General Meeting, the General Meeting and the decisions of the Executive Board;
c. Preside over meetings of the Executive Board.
d. To be responsible to the Executive Board and all members for the Association’s activities;
e. Approve personnel for the office of the Association and other organizations established by the Association at the request of the Secretary-General.
f. Decide to send members to participate in conferences, seminars and exhibitions of regional or world associations.
g. Preside over the meeting of the Executive Committee of the next term until a new Chairman is elected;
H. On behalf of the Executive Committee, report on activities and work directions for the General Meeting of members for approval.
2. The Vice Presidents of the Association are assistants to the President, are assigned by the President to each activity or solve each specific issue and are authorized by the President to run the work of the Executive Committee when the Chairman is absent.

Article 17. General Secretary of the Association
1. The General Secretary is decided by the Executive Board, must be a person of good quality, have good management qualifications or experience and have extensive relationships with Enterprises and State agencies, have the ability to conduct transactions. international.
2. Duties and powers of the Secretary-General:
a. Representing the Office of the Association in its day-to-day transactions;
b. Organize – run the daily activities of the Association Office;
c. Paper management – transaction documents of the Association;
d. Periodically report to the President and Executive Board on the Association’s activities;
e. To attend meetings of the Executive Committee, act as secretary for the meeting;
f. Prepare annual reports, report on the term of the Executive Board;
g. Manage lists, records and documents about members and affiliated organizations;
H. Develop the operation regulations of the Office, the regulations on financial and asset management of the Association and submit them to the Executive Board for approval;
k. To take responsibility before the Executive Board and before the law for the activities of the Association’s Office;
l. Prepare reports for relevant agencies.
3. The Executive Board may appoint additional Deputy Secretary General depending on the activities of the Association. The Deputy Secretary-General assists the Secretary-General.
Article 18. Association Office
1. The Association’s Office operates in accordance with the Regulation submitted by the Secretary General to the Executive Board for approval.
2. Personnel of the Office shall be approved by the Association’s President.
3. Funds for annual activities approved by the Executive Board.
Article 19. Inspection Committee
1. The Inspection Committee shall be elected by the General Meeting, the number of members of the Inspection Committee shall be decided by the General Meeting. The Inspection Committee has the same term as the Executive Board.
2. The Inspection Committee operates independently of the Executive Board, in accordance with the regulations approved by the General Meeting;
3. The Inspection Committee has the following duties and powers:
a. Electing the head of the committee, the deputy head of the committee;
b. Inspect and supervise the implementation of the Charter and Resolutions of the General Meeting;
c. Inspect and supervise the Association’s financial revenues and expenditures, and report to members annually;
d. The Inspection Committee is entitled to attend meetings of the Association’s Executive Board.
e. Inspect – supervise the Executive Board, the President, the Vice-Presidents, the Secretary-General, the assisting agencies of the Association and of all members in the observance of the Charter, Financial Management Regulations and regulations. resolutions of the Association;
f. Check, notify members and propose to handle issues proposed by the Executive Board or members;
g. To request the Executive Board to hold an extraordinary meeting or an Extraordinary General Meeting when there is an urgent matter related to the Association with the consent of two-thirds of the Executive Committee members or more.
Article 20. Specialized committees
The Executive Board decided to establish specialized committees to carry out the work of the Association. The number of committees, functions and duties and number of people in each committee will be decided by the Executive Board based on the specific situation of each period.
Article 21. Organizations and units attached to the Association
The Association may establish a number of service and consulting units, etc. The establishment of these units must comply with the provisions of the Law.
Article 22. Branches
1. A branch is a part of the Association, performing the tasks of the Association.
2. Branches can be organized by locality, region or specialized industry.
3. The Branch elects the President, Vice President, Executive Board of the Branch, the above positions are approved by the Executive Board of the GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION.
4. The branch office is located at the branch office where the member is appointed as the branch president.

 

CHAPTER V
FINANCIAL AND ASSETS OF THE ASSOCIATION
Article 19: Income of the Association:
– Association joining fee
– Membership fees paid by members according to regulations.
– Sponsorship of organizations and individuals at home and abroad according to the provisions of law.
– Other lawful revenues.
Article 20: Expenditures of the Association
To be spent according to the Association’s financial regulations such as paying salaries for employees, fostering collaborators, for infrastructure, communication, charity and other reasonable expenses decided by the Association’s Standing Committee.
Article 21: Management and use of finance and assets.
1/ The Association’s Executive Board regulates the management and use of the Association’s finances and assets in accordance with the State’s regulations.
2/ The Inspection Committee is responsible for inspecting and making annual public financial and asset reports to members.

CHAPTER VI
REWARD AND DISCIPLINE
Article 22: Commendation
Members, members of the Association’s Executive Committee, Standing Committee, Inspection Committee, officials and employees of the Association with many achievements contributing to the development of the Plastic industry and building the Association will be awarded worthy reward and may be recommended by the Association to state agencies for commendation.
Article 23: Discipline
Members, members of the Association’s Executive Committee, the Standing Committee, the Inspection Committee, officers and employees of the Association who operate in contravention of the Association’s Charter, Resolutions, hurting the reputation and honor of the Association, skipping regular activities many times without a valid reason, failing to pay the annual membership fee, will, depending on the extent, criticize, reprimand, warn or remove the name from the list of members or suggest other members of the Association. competent state agencies to handle violations according to the provisions of law.

CHAPTER VII
TERMS ENFORCEMENT
Article 24: Amendments and supplements to the Charter must be unanimously recommended by the National Congress of Delegates of the GLOBAL VIETNAM E-TRADE ASSOCIATION and approved by a competent State agency to be valid for implementation. .
Article 25: This Charter was unanimously approved by the 3rd Congress of the VIETNAM GLOBAL E-commerce Association on October 1, 2022 and takes effect from the date of approval by the Ministry of Home Affairs. The Charter will no longer be effective when the Association ceases to operate or dissolves.